cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Дейности


ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „ФУТБОЛ“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „ФУТБОЛ“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „ДЖУДО“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.
ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „ДЖУДО“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „ПЛУВАНЕ“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „ПЛУВАНЕ“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „МОДЕРНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „МОДЕРНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „НАРОДНИ ТАНЦИ“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „НАРОДНИ ТАНЦИ“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ“

ПРОТОКОЛ За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ в ДГ №91“Слънчев кът“ гр. София за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД от извършено класиране за избор на лице за извършване на допълнителни образователни дейности по „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

ОБЯВА

За провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година

Scan2_001

Scan2_002


Детска градина № 91 „Слънчев кът”,

гр.София-1836, район „Подуяне”, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25;

тел./факс:02/ 946 61 43; 0884 801 490; е-mail: dg_91@abv.bg; www.odz91.com

 

 

О  Б  Я  В  А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

На основание Раздел II, чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г. на СОС и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 91 „Слънчев кът” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/ 2018 г., както следва:

 • Джудо
 • Плуване
 • Футбол
 • Приложни дейности
 • Модерни танци
 • Английски език
 • Народни танци

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

І. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата.

(2) Заявление за участие.

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството.

(4) Документ от психодиспансер /за всеки преподавател/.

(5) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и органа, пред който се кандидатства.

(6) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.

(7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидата – дипломи, удостоверения, сертификати и др.

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой.

(9) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

а) ниво на квалификация на преподавателите;

б) професионален опит в предлаганата област на ДОД;

в) програма по възрастови групи;

г) цена на ДОД за едно дете, за едно занимание;

д) размер на отстъпката в % от събраните такси, който Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на детската градина;

е) срок, за който ще бъде предоставена образователната дейност, но не по-дълъг от 3 /три/ учебни години.

 1. II. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 10 т.;

б) за степен магистър – 15 т.;

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата ДОД – 15 т.

(2) Професионален опит в предлаганата ДОД – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) до 3 години – 5 т.;

б) от 4 до 10 години – 10 т.;

в) над 10 години – 20 т.

(3) Програма за обучение на децата – максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) програма за обучение на децата, която не е съобразена с изграждане на компетентности и/или заложби по образователни направления и не е приета от педагогическия съвет – 0 т.;

б) програма за обучение на децата, която в непълна степен надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета от педагогическия съвет – 5 т.;

в) програма за обучение на децата, която напълно надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета от педагогическия съвет – 15 т.

(4) Цена на ДОД за едно дете, за едно занимание – максимален брой точки 10.

Цената се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена________ х 10 = Цената, предложена от друг участник

ДОД – допълнителна образователна дейност

(5) Размер на отстъпката в % от събраните такси – максимален брой точки 15.

Размерът на отстъпката се определя по следната формула:

Отстъпка = Отстъпката, предложена от съответния участник  х 15 = Най-високата предложена отстъпка

(6) Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 3 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 4 т.;

– до 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 7 т.;

– над 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на 91 Детска градина.

(2) В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет и на Родителското настоятелство.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на Детска градина № 91.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация -„Подуяне“.

(6) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на детската градина.

 1. IV. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик „А“ се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 10 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

(2) В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията по-горе.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик. Пликовете се номерират от „служител човешки ресурси” по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочени дата, месец, година и час.

 

 1. Провеждане на конкурса:

(1) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи, неспазен срок за подаване и неспазване на изискванията на чл. 10 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

(2) Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на 91 Детска градина чрез Дневника за входяща кореспонденция.

(3) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

(4) В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на 91 Детска градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

(5) Със спечелилия кандидат се сключва договор, съгласно Приложение № 1 към Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности. Договорът се сключва между директора на Детска градина № 91 и спечелилият конкурса участник.

(6) Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

 

 1. VI. Срок и място за подаване на документите:

от 10.07.2017 г. до 31.07.2017 г. включително, в Детска градина № 91 „Слънчев кът” от 8:30 до 16.00 часа при „служител човешки ресурси”.

Телефон за контакти: 02/ 946 61 29; 0884 801 490

 

VII.Обявяване на резултатите от конкурса:

 1. Конкурсната комисия ще заседава на 10.08.2017 г.
 2. В тридневен срок директора на ДГ № 91 издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.

3.Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.

4.Заниманията по допълнителни образователни дейности ще започнат от 01.10.2017г.

5.Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14.08.2017 г. в сайта и на входа на ДГ № 91.

 

                                                                  Директор на ДГ № 91:

                                                                                              /Таня Кечева/

21.06.2017 г.


По желание на родителите в ОДЗ №91 предлагаме:
– английски език;
– плуване;
– футбол;
– народни танци;
– модерни и латино танци;
– приложно изкуство;
– джудо;