cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Правилник за вътрешния ред


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ДГ 91”СЛЪНЧЕВ КЪТ”

I.ДГ 91 осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

II.Родителите имат следните права:

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно- възпитателния процес;
 2. Да се срещат с учители/мед.сестри в удобно за двете страни време;
 3. Да участват в родителски срещи;
 4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ДГ 91;
 5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 6. Да участват в настоятелството на ДГ 91;

III.Родителите са длъжни да :

 1. Да водят децата си в ДГ 91 ЗДРАВИ, ЧИСТИ И СПРЕТНАТИ, С ОТЛИЧНА ХИГИЕНА и в удобно за обличане и събличане облекло;
 2. Приемането да децата в ДГ 91 става до 8:30 часа, по изключение да 9:00часа, само с предварително обаждане на учителката или администрацията на градината. СЛЕД УСТАНОВЕНОТО ВРЕМЕ ДЕТЕТО НЯМА ДА БЪДЕ ПРИЕТО В ДГ91.
 3. Спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата, да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си;
 4. Да осигуряват пижама, съобразена със сезона, резервни дрехи за преобличане, вътрешни удобни пантофи и всичко да БЪДЕ НАДПИСАНО с името на детето;
 5. Ежедневно, особено в малките групи да следят състоянието на раниците за мокро бельо;
 6. Да водят децата на градина БЕЗ скъпи бижута и ЛИЧНИ ИГРАЧКИ;
 7. Деца с алергична хрема, кашлица могат да посещават ДГ 91 с бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написано точната диагноза;
 8. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА с хрема, кашлица, температура, повръщане, разстройство, обриви и паразити. Подновяването на посещението в ДГ 91 става с бележка от личния лекар;
 9. Лекарства на децата се дават само от мед.сестри;
 10. Забранено е внасянето на лекарства за лечение на дете в група. При нужда и по преценка на мед. сестра, тя поема това задължение;
 11. Родителите са длъжни да съдействат за възпитанието на детето;
 12. Всички тревоги, проблеми, предложения и др. родителите предоставят устно или писмено на учителките, или директора.;
 13. Родителите нямат право да изпращат децата си сами на детска градина. Децата се предават и взимат лично от учителка или друго длъжностно лице. Ако детето се взема от член на семейството или друг извън него, родителите са длъжни да подпишат декларация, с която упълномощават лицето да вземе детето от ДГ 91;

IV. Родителите подпомагат по свое собствено желание финансово и материално ДГ 91, чрез дарения, спонсорство или труд, съдействат за обогатяване на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.

 1. За нормална учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум учебни пособия;
 2. Родителите са първи помощници на учителите и мед.сестри в осигуряване условията и възпитанието на децата. Полагат грижа за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Закона за защита правата на детето;
 3. Оказват помощ на ДГ 91 за хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база;

V.По желание на родителите (изразено писмено)срещу заплащане, ДГ 91 осигурява допълнителни педагогически услуги. И детски театрални постановки, два пъти месечно.

     ТАКСИТЕ В ДГ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ 5 ДО 10 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА. РОДИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ЗАПЛАЩАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В СРОК, СЪГЛАСНО ПОДПИСАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЕКЛАРАЦИИ. СЛЕД 15 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, ПРИ НЕЗАПЛАТЕНА ТАКСА ДЕТЕТО ЩЕ БЪДЕ ВРЪЩАНО ОТ ДГ 91, ДО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА СУМА.

VI.При отсъствие на детето от градината над 10 календарни дни родителите предоставят бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни и главови въшки. Родителите са длъжни да уведомят учителките или мед.сестри за заразни заболявания, преболедуване по време на престоя на децата и вкъщи.

 1. Документите за извиняване на отсъствия се подават най-късно до 29 число на текущия месец;
 2. ПРИ НЕ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ ТАКСИ;
 3. При отсъствие на детето повече от два месеца се правят изследвания за глисти.

VII. При честване на рождени дни и празници, родителите могат да внасят сладкиши и торти, но само със съответния документ за годност, който се предава на мед.сестрите. От всички външни продукти се оставят 48 часови проби.

VIII.Родители, учители и мед.сестри заедно работят за създаване на нужните навици и умения у децата, които уточняват непрекъснато в лични разговори и контакти, и на родителски срещи.

IX. Новоприетите деца могат да бъдат взимани на обяд, по преценка на родителите, учителите и мед.сестри в яслата, с оглед безболезнената им адаптация.

X.Родителите влизат в ДГ 91 в следните случаи:

 1. Когато заплащат такса;
 2. Когато има мероприятие за родители;
 3. Когато искат лична среща с Директора.

XI.Родителите са длъжни да спазват Правилника за организиране дейността на ДГ 91, с който се запознават на родителската среща, което удостоверяват с подписа си.