cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Проекти


ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 82 500 000 лв.

От месец октомври 2019 година ДГ № 91 „Слънчев кът“ е част от проект BG05M2ОP001-3.005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с бенефициент Министерство на образованието и науката и партньор – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

  • Детска градина № 91 „Слънчев кът“ се включи в работата на проекта поДейност1 – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, което се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на допълнителни модули по образователно направление Български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време.
  • Допълнителното обучение по български език за деца се организира в пакети от10 педагогически ситуации за група деца. Целта е да се обогати активния речник на децата, да се развие експресивната им реч и да се постигне напредък в използването на книжовен български език.

На 22 август 2016 година между СО район „Подуяне“ и Министерство на образованието и науката беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изпълнение на Проект № BG05M2OP001-3.001-0066 „Различни заедно”.

Проектът „Различни заедно“ е проект на Столична община район „Подуяне“, съвместно с ДГ № 110, ДГ № 91, ДГ № 92 и Сдружение „Театър Цвете“. В него ще се включат 90 деца от три общински детски градини на възраст 3-4 години и техните родители. 20 % от децата са в неравностойно положение, които недостатъчно владеят български език и семействата им търпят негативни обществени нагласи спрямо образователната им интеграция. Проектът фокусира върху създаването на специфични политики/мерки/ за интегриране на децата от различен етнос. Дейностите в проекта са насочени към създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях чрез включването им в различни ателиета.

За участниците в проекта ще се създадат пет ателиета с различна насоченост:

  1. Ателие „Родолюбие“- запознаване с културно-историческото наследство на България чрез отбелязване на характерни за различните етноси празници и за възпитаването на децата в дух на толерантност,взаимно уважение и разбирателст
  2. Ателие“Екология“- за формиране на екологосъобразно отношение на децата не само към природата и заобикалящатата ги среда, но и към социалната среда и вътрешната среда на самото дете с неговото духовно и телесно съдържание.
  3. Ателие“ Сугестопедия“- за ефикасно усвояване на български език по позитивен и спонтанен начин; без стрес, напрежение или умора; чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството.
  4. Ателие „Вълшебни ръчички“- работа в неформална среда , чрез изобразително и приложно изкуство за взаимно опознаване и социализация.
  5. Ателие“Театър“ – стимулиране творческите възможности на децата и родителите им с помощта на изкуството за развиване на културната идентичност и креативността им. Освен тези ателиета за децата ще бъдат организирани и летни лагери, екскурзии в София и страната. Във всички дейности е предвидено и активно включване на родителите.

Срок на проекта: м. август 2016 г.- м. декември 2018 г.

Бенефициент: Столична община район „Подуяне“

Партньори: ДГ № 91, ДГ № 92, ДГ № 110, Театър „Цвете“.